ZŠ a MŠ Rybníky
Základní a Mateřská školaRYBNÍKY, okr. Znojmo

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady při Základní škole zřizované obcí Rybníky

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Školská rada je šestičlenná, složená z předsedy a dalších členů.

Článek 2 – Hlavní činnost školské rady

 1. Vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k následnému uskutečňování.
 2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy a školní řád.
 3. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 4. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 5. Projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 6. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 7. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 8. Podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Článek 3 – Zasedání školské rady

 1. Školská rada se svolává dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 2. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem.
 3. Zasedání školské rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou.
 4. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je vyzván, a přizvaní hosté nejpozději sedm dnů předem.
 5. Zasedání řídí a program stanovuje předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající.
 6. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
 7. Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem a z podnětů a návrhů členů školské rady.

Článek 4 – Jednání a závěry školské rady

 1. Předsedající školské rady po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je školská rada schopna se usnášet. Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích členů.
 2. Předsedající předloží školské radě návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů a připomínek členů školské rady upraven. Další jednání probíhá podle schváleného programu.
 3. Usnesení ze zasedání školské rady formuluje předseda.
 4. O usneseních se hlasuje a k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. Přizvaní hosté ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
 5. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy a zřizovatel školy.

Článek 5 – Zápis ze školské rady

 1. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina.
 2. Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající.
 3. Zápis se rozesílá všem členům školské rady elektronickou poštou.
 4. Za vyhotovení, uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady
 5. a rozeslání zápisu zodpovídá předseda školské rady.

Článek 6 – Přijetí a změna jednacího řádu

 1. K přijetí jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.
 2. Ke změně jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.

Jednací řád byl projednán a schválen na zasedání školské rady dne 15. listopadu 2012.

Základní škola

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Rybníky,
okres Znojmo

Rybníky 55, 672 01 Moravský Krumlov

Tel.: +420 530 332 603
E-mail: zs.rybniky@centrum.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2